Giới thiệu chung khoa CT-TC

- Khoa Chính trị - Thể chất: Là một trong số 5 khoa chuyên môn của nhà trường.  
- Nhiệm vụ đặc thù của khoa là: Quản lý, tổ chức giảng dạy và biên soạn chương trình, bài giảng các học phần: Pháp luật; Giáo dục chính trị; Giáo dục thể chất; Quốc phòng- An ninh.

- Các môn học khoa phụ trách đều là môn học bắt buộc, thuộc khối các môn học chung, trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

Trưởng khoa: Thầy Nguyễn Đình Tú

Phó trưởng khoa: Thầy Trần Quốc Huy

Tổ trưởng công đoàn: Cô Ngô Tuyết Quỳnh

Giáo viên:

Thầy:  Đỗ Thành Giang

Thầy Nguyễn Tuấn Anh

Cô: Lê Thị Lương

 

chinhtri : 26-09-2021 358